Viscus ABs miljöpolicy

Denna miljöpolicy omfattar all verksamhet utfört i Viscus (nedan även kallat bolaget) namn och all personal som formellt är anställda i bolaget. Verksamhet som bedrivs i Viscus namn utanför bolagets lokaler på Östra Sänkverksgatan 2 i Göteborg är ej undantaget denna policy.

Bakgrund

Viscus är ett hälso- och friskvårdsföretag som erbjuder personlig träning, coaching inom hälsa och kost,fysioterapi, naprapati, massage, gruppträning och utbildning till privatpersoner och företag som vill satsa på sin personliga eller sin personals hälsa och friskvård. Tjänsteföretag som Viscus har generellt sett en mindre miljöpåverkan än företag som tillverkar och handlar med fysiska produkter. Ett hållbart samhälle bygger dock på att alla aktörer tar ansvar och är medvetna om vilken påverkan de själva har samt hur de kan påverka omgivningen för att minska de negativa effekterna på miljön som uppstår av vårt sätt att leva. Det är viktigt för Viscus att alltid ligga i framkant som en attraktiv leverantör och arbetsgivare. Genom att ta ansvar för bolagets verksamhet och aktivt arbetar för att finna innovativa lösningar för att minska den negativa miljöpåverkan kan Viscus visa goda exempel på ett effektivt miljöarbete mot kunder och anställda.

Vision med miljöarbetet

Viscus ska vara en attraktiv leverantör för företag som värderar miljömedvetenhet och genom att kommunicera de positiva interna och externa effekterna kan bolaget bidra till att höja medvetenheten kring miljöarbete hos bolagets kunder och leverantörer. Viscus ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare, nya som gamla, kan känna sig stolta att arbeta i ett företag som aktivt tar ansvar för sin negativa miljöpåverkan.

Miljöarbetsområden

Viscus miljöarbete är uppdelat på följande områden:

1. Inköp

2. Transport och logistik

3. Leverantörer

4. Underhåll och avfallshantering

5. Administration

6. Kommunikation

7. Påverkan

1. Inköp

Viscus ska sträva efter att genom sina inköp premiera hållbara produkter och tjänster. Viscus ska ta ansvar för och vara medvetet om de indirekta konsekvenserna av sina inköp. Vid inköp
av livsmedel, kontorsmaterial, inventarier och andra varor ska miljöhänsyn tas. Ekologiska, miljöanpassade och rättvisemärkta produkter ska alltid väljas då det är praktiskt möjligt och
ekonomiskt försvarbart.

2. Transport och logistik

Viscus ska vara restriktiva i användandet av person- och materialtransporter och alltid utvärdera de olika alternativen som bjuds utefter miljösynpunkt. Viscus personal ska beakta den negativa miljöpåverkan deras resande medför. Vid möjlighet ska resor undvikas och personalen ska istället om möjligt använda sig av digitala kommunikationslösningar så som mail, telefon och videokonferenser. Bolagets medarbetare ska planera sina arbetsuppgifter och sin arbetstid så att resor i tjänst minimeras. Resor i tjänst utförda av Viscus medarbetare ska i så hög utsträckning som möjligt utföras med hjälp av kollektivtrafik eller genom samåkning om personbil används. Flygresor ska bara i yttersta fall ske och då när alla andra alternativ som har en mindre miljöpåverkan utvärderats och funnits ej försvarbara ekonomiskt eller praktiskt. Transport av varor och gods som uppstår genom inköp ska minimeras genom att välja leverantörer
med ett brett utbud så att fler varor kan fraktas tillsammans och inte delas upp på ett flertal transporterfrån olika leverantörer. Vid val av transportsätt ska alltid det som har minst miljöpåverkan väljas.

3. Leverantörer

Viscus ska i sitt val av leverantörer bidra till ett hållbart samhälle. Vid val av leverantörer ska alltid dess miljöarbete utvärderas. I den mån det går och då det inte bidrar till andra negativa sociala eller miljömässiga effekter ska bolaget alltid samarbeta med den leverantör som bedöms som mest fördelaktigt ut miljösynpunkt. Leverantörer ska främst väljas med hänsyn till miljöarbetsområde 1 Inköp samt miljöarbetsområde 2 Transport och logistik.

4. Underhåll och avfallshantering

Viscus ska sträva efter att minimera sitt ekologiska avtryck genom minimering av avfall och ansvarfull avfallshantering. Bolaget ska varje år avsätta ekonomiska medel i budgeten för att underhålla lokaler och inventarier för att minska risken att avfall och annan onödig miljöpåverkan sker på grund av vanvård och vanskötsel av dessa. Avfall ska i största möjliga mån alltid källsorteras och återvinnas. Möjlighet till källsortering ska, i den mån bolaget kan påverka, finnas i samband med lokaler Viscus förfogar över.

5. Administration

Administrationen i Viscus ska utformas så att den negativa miljöpåverkan minimeras och arbetet ska ge utrymme till innovativa lösningar som gynnar hela bolagets miljöarbete. Allt administrativt arbeta ska i så stor utsträckning det går ske digitalt. Utskrifter av ingående och utgående fakturor ska minimeras. Medarbetare, kunder och leverantörer ska alltid få digitala kopior på dokument och dylikt istället för papperskopior. På grund av den centrala administrativa avdelningens särskilda position i bolaget faller ett stort ansvar på denna att bidra med ett miljöarbete som är till fördel för hela bolagets miljöarbete. Företagets administrativa avdelning ska med hjälp av sitt helikopterperspektiv aktivt arbeta för att finna innovativa lösningar som minskar dess egna och bolagets som helhet negativa miljöpåverkan.

6. Kommunikation

Viscus ska bidra till en ökad miljömedvetenhet genom att internt och externt kommunicera sitt miljöarbete. Viscus miljöpolicy ska kommuniceras ut till alla anställda på bolaget på ett tydligt och pedagogiskt sätt för att i största möjliga mån hjälpa medarbetarna att förstå hur de kan bidra till bolagets miljöarbete. Information om och genomgång av miljöpolicyn ska vara ett givet inslag i processen vid nyanställning av personal. När ledningen genom miljörevisionen finner Viscus miljöarbete på en acceptabel nivå ska miljöarbetet kommuniceras till externa intressenter för att visa på goda exempel hur företag kan finna sociala och ekonomiska vinster i att aktivt minska sin miljöpåverkan.

7. Påverkan

Viscus ska nyttja sina kontakter med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners för att främja medvetenheten kring miljöfrågor hos dessa och deras omgivning. I de fall kunders önskemål om lösningar har en större miljöpåverkan än alternativet ska detta påpekas av Viscus medarbetare. Viscus personal ska sträva efter att kunder ska välja de alternativ som är mest gynnsamt ur miljösynpunkt. Om befintliga eller nya leverantörer inte uppfyller Viscus krav gällande miljöarbetsområde 1 Inköp, 2 Transport och logistik och 3 Leverantörer ska leverantörerna göras uppmärksamma på detta. Viscus ska utbyta erfarenheter i miljöarbete med bolagets samarbetspartners. Genom ett intellektuellt utbyte kan bolagets eget miljöarbete utvecklas samt ge möjlighet till ökad miljömedvetenheten hos Viscus värdekonstellation.

 

Ledningens ansvar

Viscus ledningsgrupp är ytterst ansvariga för att miljöpolicyn implementeras och efterföljs. Ledningen ska utbilda resterande personal i Viscus miljöarbete. Det är ledningens ansvar att tillhandahålla nödvändiga verktyg till personalen för att miljöpolicyn ska kunna efterlevas. Ledningen ska i de fall det är möjligt och bedöms gynna miljöarbete fastslå konkreta och mätbara mål
för varje miljöarbetsområde. Ledningen ansvarar för att löpande göra nödvändiga redaktionella ändringar i Viscus miljöpolicy.

Uppföljning och utvärdering

Var sjätte månad (juli och januari) ska Viscus miljöarbete och miljöpolicy utvärderas genom en intern miljörevision som utförs av en person utsedd av ledningen. I de fall det finns ekonomiskt utrymme ska en extern miljörevisor utföra revisionen. Revisionen ska utvärdera Viscus miljöarbete utefter de olika miljöarbetsområdena.Revisionen syftar först och främst till att kritiskt granska hur väl bolaget och dess personal följer Viscus miljöpolicy. I det fall det finns brister i Viscus miljöarbete ska detta framgå av revisionen. Revisionen syftar även till att granska Viscus miljöpolicy och i det fall det bedöms nödvändigt komma med förslag till ändringar. Om revisionen inte finner något att anmärka på i Viscus miljöarbete utefter bolagets miljöpolicy ska revisionen utmynna i förslag hur Viscus övergripande miljöarbete kan förändras för att på sikt minska bolagets miljöpåverkan ytterligare.